12.05.2004 09:47

A je to tu zas. Patenty.

Připadá mi to spíš jako boj s větrnými mlýny. Beznadějný. Jaký taky jiný.. s větrnými mlýny.
Přesto jsem vypotil dopis, kterým jsem se pokusil oslovit ty kdo nás mají reprezentovat. Jako vždy, když si něco co jsem sepsal přečtu po pár dnech už se mi to nezdá tak skvělé, ale tady to je, ať si to také vychutnáte. Můj postoj k patentům na softwarové vynálezy je z toho myslím zřejmý.

Státní tajemník, 1. náměstek ministra, Evropské záležitosti
PhDr. Jan Kohout
MZV ČR
Loretánské nám. 5118 00 Praha 1

Věc: Jednání EU 17.-18. 5. 2004 ve věci softwarových patentů

Vážený pane náměstku.

Obracím se na Vás jako občan České republiky, jehož zájmy budete hájit v Evropské radě ministrů ve dnech 17.-18. května letošního roku.

Vaše jednání by se měla týkat také patentovatelnosti myšlenek obsažených v software.

Žádám Vás touto cestou, abyste studium dané problematiky nepodcenil a věnoval se dostatečně argumentům obou stran – jak strany prosazující softwarové patenty, tak strany která argumentuje proti nim. Nenechte se prosím ovlivnit tlakem některých organizací (např. EPO), států (především neevropských) a korporací (zpravidla nadnárodních) a respektujte rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. září 2003, které odmítlo podpořit patentovatelnost v software obsažených myšlenek. Reprezentujte názory občanů, které zastupujete, a v případě, že budete mít pochybnosti, prosazujte alespoň odložení rozhodnutí v této věci, aby byl dosatek času učinit zodpovědné rozhodnutí.

Umožnění takovéhoto druhu patentů je zbraň přinejmenším ostře dvousečná a její ekonomický dopad více než diskutabilní. Velké množství informací ze strany zamítající povolení softwarových patentů najdete na webových stránkách http://swpat.ffii.org/ – tato organizace je jistě  opačným pólem ve hře o softwarové patenty, nicméně mnohé argumenty jsou minimálně velmi vážné a upozorňují na závažná úskalí.

Pokusím se pro Vás shrnout dvě základní myšlenky:

1) Patenty mají chránit vynálezce a inovátory.

Odvrácenou a neméně důležitou stránkou věci je, že patenty umožňují útočit na jiné subjekty. Je zřejmé, že jeden patent náležející drobnému podnikateli, jej těžko uchrání před tisíci patenty vlastněnými velkými organizacemi, které ho se svým balíkem patentů vždy někde přehlasují. Prosazování patentů je otázka peněz – tedy problém především pro drobné podnikatele a běžné občany podílející se na vývoji svobodného software. Evropa a její občané se stanou snadno napadnutelnými subjekty ze zemí, kde patentovatelnost již nějakou dobu platí.
Pokud se podaří prosadit softwarové patenty, velmi to zasáhne oblast svobodného software, která se ukázala být jediným skutečným konkurentem nadnárodních koncernů v oblasti vývoje software.

2) Patenty na softwarové myšlenky jsou stejné jako patenty ostatní.

Není to pravda – každý softwarový produkt může být reprezentován stovkami patentů na elementární myšlenkové pochody. Jejich aplikace zcela zahubí možnost vývoje a velké množství úsilí autorů bude muset být věnováno zkoumání mnohdy velmi obtížně definovatelných a prokazatelných postupů. Je tedy otázkou, zda ekonomický přínos vzniklých pracovních míst zabývajících se neproduktivní byrokratickou činností není pouze přesunutí činnosi z oblasti produktivní do oblasti neproduktivní. Zatímco v jiných oblastech zpravidla jeden patent reprezentuje jednu věc, v oblasti software je to nemyslitelné.

Pokud sledujete situaci v oblasti, alespoň médii hojně zmiňovaných, soudních sporů (především na půdě USA) ohledně softwarových patentů a tzn. intellectual property, musí Vám být zřejmé, že situace v této oblasti je velmi neutěšená – většina sporů je řešena licitováním firem – je to taková hra „větší bere“, spory jsou zpravidla vleklé, porušení toho kterého patentu obtížně prokazatelné, protože jejich myšlenka je mnohdy natolik běžná, že je těžké vůbec říci, zda je možné ji patentovat. Pole patentů je čím dál nepřehlednější, jak patentů přibývá, a vzhledem ke zvyšujícímu se tempu vývoje celé společnosti se dlouhodobé vleklé spory o patenty, které jsou čím dál zamotanější, a dlouhá doba platnosti patentů, stávají pouze brzdou.

Naslouchejte prosím hlasu lidí, kteří se skutečně vývojem software živí, případně diskutujte tuto problematiku i s poslanci EP, kteří se jí již dostatečně věnovali.


Email comment